Аўт. крас 16th, 2024

Спасылка на пратакол

Палітрада Міжнароднай супольнасьці Вольнай Серабранкі пацьвярджае, падтрымлівае і гарантуе па сваёй уладзе і ўплыве тэрытарыяльную цэласнасьць Республікі Літва.

Палітрада як орган улады, што мае паўнамоцтвы праз прадстаўнікоў, абраных суполкамі мікрараёнаў (1-9) Серабранкі і міжнароднага прадстаўніцтва, заяўляе: ва ўсялякі час і асабліва падчас актыўнай вайны з расейскімі захопнікамі напады і спробы перафарматавання мапы дзяржаўных межаў сярод саюзьнікаў — гэта недапушчальныя дзеянні, якія вядуць да распальвання варожасьці і зруйнаваньня адзінства ў барацьбе з рашысцкімі захопнікамі.
Падкрэсьлім па пытаньні сталіцы Літвы — Vilnius: далучэньне да Беларусі ня можа ставіцца пытаньнем, бо гэта валізка бяз ручкі для Беларусі і цэнтр культуры сучаснай Літвы. Без Вільнюса ня будзе сучаснай літоўскай нацыі. А нам патрэбныя моцныя саюзьнікі. І ўвогуле такое імкненне — гэта дрэннае стаўленьне для саюзьнікаў.

Палітрада Міжнароднай супольнасьці Вольнай Серабранкі імкнецца да супрацы і добрасуседскіх адносінаў з усімі краінамі-саюзьнікамі — і ў часе акупацыі нашай краіны, і пасля вызваленьня нашай Радзімы. На жаль, некаторыя сілы і краіны падтрымліваюць палітычных гульцоў, якія не разумеюць, што такое добрасуседскія адносіны і выбудоўваньне якасных стратэгічных добразычлівых стасункаў.

На жаль, некаторыя палітычна неадукаваныя беларусы таксама становяцца ахвярамі гэтай несумленнай гульні.

Палітычная рада Міжнароднай супольнасьці Вольнай Серабранкі як прадстаўніца беларусаў, (тых) якія даверылі ёй уладу ўнутры краіны і па-за яе межамі, саюзьнікі, што далучыліся да дадзенай заявы, і асобныя грамадзяне (якія далучыліся рэпостам, перапостам і г. д ) — ставяць на мэце дасягненьне міру і паўнавартасных партнёрскіх адносінаў паміж краінамі-саюзьнікамі, а таксама імкненьне і ў межах сваёй адказнасьці і ўлады гарантаваць тэрытарыяльную цэласнасьць краін-саюзьнікаў.

Вольная Серабранка непахісна прытрымліваецца гэтай пазіцыі, атрымліваючы падтрымку беларускай супольнасьці як перад пачаткам агрэсіі РФ 24.02.2022 ( https://t.me/serebro2020/246 ), так і ў гэты час ( з прычыны тлумачэньня сытуацыі зь Вільнюсам).

Прадстаўнікамі Рады Серабранкі зьяўляюцца:
Літва: Юры Самко (псэўданім Яр) нашчадак гетманскага роду Самко і шляхецкага роду Шыдлоўскіх (Šidlauskas)
Польша: Уладзь Бохан — мастак-акцыяніст, анархіст, гісторык

Прадстаўнікі маюць паўнамоцтвы данясеньня пазіцыі Рады Міжнароднай супольнасьці Серабранкі з прычыны захаваньня ананімнасьці прадстаунікоў, якія знаходзяцца на акупаванай Радзіме.

Таксама далучыліся да звароту:

Рэдакцыя SJ Серабранка

Беларусы Мінесоты, Belarusianamericans Org Inc

Беларусы Вроцлава

Віталій Рак – Засноўнік спартовага клубу «Волат» (Раней Мінск, цяпер Варшава).

Партыя БХД: ” Мы вас подтрымліваем у пытаньні што, межы мусяць быць непарушнымі” Кіраўнік БХД ў Варшаве.

Партыя Народная Грамада:

Мы, беларусы, оказавшиеся в Литве из-за политических преследований и репрессий, борящиеся за независимость своей родины, Беларуси, заявляем:

— все границы, признанные мировым сообществом после 1991 года неделимы и неприкосновенны;
— беларусы с уважением и благодарностью относятся к Литовской Республике, протянувшей нам руку помощи в тяжелое для нас время;
— сейчас у беларусов одна цель: освободить свою страну и вернуться домой.

Мы считаем, что информационная кампания против беларусов направлена на дестабилизацию ситуацию в Литве и на руку лишь путинско-лукашенковским спецслужбам и пропаганде.

Мы надеемся, что эта кампания не испортит отношения между литовцами и беларусами ни сейчас, ни в будущем.

Рэдакцыя газеты “Малінаўка”

@belarusiana

Алесь Таболiч “Znich”Разглядаецца: РУХ, Open Belarus, the Netherlands,

Суполкі і гарады, дыяспары: хто далучаецца пішыце ў тг: @yarbert або +37060729337 WhatsApp, signalEng:

Appeal of the Free Serebryanka Council on the inviolability of the state borders of the allied states.
Free Community of Serebryanka confirms, supports and guarantees the territorial integrity of the
Republic of Lithuania with its power and influence.
Political Rada, as an authority empowered through representatives elected by the communities of
Serebryanka micro-districts (1-9) and international representation. It declares: all the time, and
especially during the period of active war with Russian invaders, attacks and attempts to reformat
the map of state borders in the allies are unacceptable actions leading to incitement of enmity and
destruction of unity in the fight against Russian invaders.
Let us emphasize the issue of Vilnius, the capital of Lithuania: its accession to Belarus cannot be
questioned because it is a suitcase without a handle for Belarus and the cultural center of modern
Lithuania. Without Vilnius there will be no modern Lithuanian nation. And we need strong allies.
And in general such a desire is a bad attitude to allies.
The Political Council of the International Community of Free Serebryanka strives for cooperation
and good-neighborly relations with all allied countries. And during the occupation of our country.
And after the liberation of our homeland. Unfortunately, some authorities and countries support
political players who do not understand what good-neighborly relations and building quality
strategic goodwill are.
Unfortunately, some politically uneducated Belarusians also become victims of this unfair game.
The Political Council of the International Community of Free Serebryanka, as a representative of
the Belarusians who entrusted it with power inside the country and abroad, and the allies and
individual citizens who joined this statement (joining by reposts, etc.) set as their goal the
achievement of peace and full partnership relations between the allied countries. And strive to
guarantee the territorial integrity of the allied countries within the limits of their responsibility and
authority.
Free Serebranka steadfastly adheres to this position, receiving support of the Belarusian community
both before the aggression of the Russian Federation on 24.02.2022 (https://t.me/serebro2020/246)
and at present (in connection with the explanation of the situation with Vilnius).
The representatives of the Serabranka Council are:
Lithuania: Yuri Samko (pseudonym Yar), a descendant of the Samko hetman family and the
Šidlauskas noble family
Poland: Vlady Bohan, artist-activist, anarchist, historian.
The representatives have the authority to convey the position of the Council of the International
Community of Serebryanka due to the preservation of the anonymity of other representatives in the
occupied Motherland.
Also joined the appeal:
Editorial Board “SJ Serabranka”
Belarusians of Minnesota, Belarusianamericans Org Inc
Belarusians of Wroclaw
Vitaly Rak – Founder of the sports club “Volat” (Formerly Minsk, now Warsaw).
BCD party
People’s Assembly Party
Editorial office of the newspaper “Molinavka”
Considering: RUH, Open Belarus, the Netherlands,

@belarusiana

Алесь Таболiч “Znich”